2, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

మలి పలకరింపు

మళ్లీ ఉద్యోగంలో చేరి నెల్లాళ్లవుతోంది. మొన్న బాపు కన్ను మూసిన సందర్భంగా నేను రాసింది....